avatar
Fluid
An elegant theme for Hexo

《警世贤文.勤奋篇》

有田不耕仓禀虚,有书不读子孙愚。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

少壮不经勤学苦,老来方悔读书迟。

书到用时方恨少,事到经过才知难。

板橙要坐十年冷,文章不写一句空。

智慧源于勤奋,伟大出自平凡。

书山有路勤为径,学海无涯苦做舟。

少时不努力,老大徒伤悲。

欲求生富贵,须下死功夫。